Payment Proof

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
104 *********** 01/03/19, 06:04 PM Đã thanh toán $5.849700 $0.000000 $5.849700
122.844đ
Chuyển khoản ngân hàng
103 *********** 24/02/19, 04:21 PM Đã thanh toán $22.755243 $0.000000 $22.755243
477.860đ
Chuyển khoản ngân hàng
102 *********** 23/02/19, 11:46 PM Đã thanh toán $6.033100 $0.000000 $6.033100
126.695đ
Chuyển khoản ngân hàng
100 *********** 15/02/19, 11:08 PM Đã thanh toán $20.914131 $0.000000 $20.914131
439.197đ
Chuyển khoản ngân hàng
99 *********** 14/02/19, 06:08 PM Đã thanh toán $5.001600 $0.000000 $5.001600
105.034đ
Chuyển khoản ngân hàng
98 *********** 04/02/19, 12:49 AM Đã thanh toán $5.055600 $0.000000 $5.055600
106.168đ
Chuyển khoản ngân hàng
97 *********** 29/01/19, 06:52 PM Đã thanh toán $5.006700 $0.000000 $5.006700
105.141đ
Chuyển khoản ngân hàng
96 *********** 28/01/19, 12:56 PM Đã thanh toán $5.161700 $0.000000 $5.161700
108.396đ
Chuyển khoản ngân hàng
95 *********** 27/01/19, 11:58 PM Đã thanh toán $5.036200 $0.000000 $5.036200
105.760đ
Chuyển khoản ngân hàng
94 *********** 22/01/19, 03:21 PM Đã thanh toán $5.374600 $0.000000 $5.374600
112.867đ
Chuyển khoản ngân hàng
93 *********** 19/01/19, 04:43 PM Đã thanh toán $6.276300 $0.000000 $6.276300
131.802đ
Chuyển khoản ngân hàng
91 *********** 18/01/19, 03:17 PM Đã thanh toán $20.591999 $0.000000 $20.591999
432.432đ
Chuyển khoản ngân hàng
88 *********** 14/01/19, 06:17 PM Đã thanh toán $15.280500 $0.000000 $15.280500
320.891đ
Chuyển khoản ngân hàng
86 *********** 11/01/19, 03:32 PM Đã thanh toán $5.118300 $0.000000 $5.118300
107.484đ
Chuyển khoản ngân hàng
85 *********** 10/01/19, 04:14 PM Đã thanh toán $20.343769 $0.000000 $20.343769
427.219đ
Chuyển khoản ngân hàng
84 *********** 09/01/19, 01:57 PM Đã thanh toán $49.139580 $0.000000 $49.139580
1.031.931đ
Chuyển khoản ngân hàng
83 *********** 08/01/19, 05:29 PM Đã thanh toán $5.000300 $0.000000 $5.000300
105.006đ
Chuyển khoản ngân hàng
81 *********** 06/01/19, 10:11 PM Đã thanh toán $29.883539 $0.000000 $29.883539
627.554đ
Chuyển khoản ngân hàng
80 *********** 31/12/18, 08:51 PM Đã thanh toán $14.670700 $0.000000 $14.670700
308.085đ
Chuyển khoản ngân hàng
79 *********** 30/12/18, 10:32 PM Đã thanh toán $17.432993 $0.000000 $17.432993
366.093đ
Chuyển khoản ngân hàng
78 *********** 29/12/18, 04:47 PM Đã thanh toán $6.971000 $0.000000 $6.971000
146.391đ
Chuyển khoản ngân hàng
77 *********** 29/12/18, 12:14 AM Đã thanh toán $15.989700 $0.000000 $15.989700
335.784đ
Chuyển khoản ngân hàng
76 *********** 28/12/18, 04:22 PM Đã thanh toán $15.386500 $0.000000 $15.386500
323.117đ
Chuyển khoản ngân hàng
74 *********** 26/12/18, 07:20 PM Đã thanh toán $17.648994 $0.000000 $17.648994
370.629đ
Chuyển khoản ngân hàng
73 *********** 26/12/18, 06:17 AM Đã thanh toán $27.155687 $0.000000 $27.155687
570.269đ
Chuyển khoản ngân hàng
70 *********** 23/12/18, 09:42 PM Đã thanh toán $11.789500 $0.000000 $11.789500
247.580đ
Chuyển khoản ngân hàng
68 *********** 22/12/18, 11:09 AM Đã thanh toán $25.760696 $0.000000 $25.760696
540.975đ
Chuyển khoản ngân hàng
67 *********** 20/12/18, 12:31 PM Đã thanh toán $4.997200 $0.012600 $5.009800
105.206đ
Chuyển khoản ngân hàng
66 *********** 20/12/18, 11:24 AM Đã thanh toán $10.391400 $0.000000 $10.391400
218.219đ
Chuyển khoản ngân hàng
65 *********** 19/12/18, 11:42 AM Đã thanh toán $5.026000 $0.000000 $5.026000
105.546đ
Chuyển khoản ngân hàng
64 *********** 18/12/18, 12:53 PM Đã thanh toán $24.353918 $0.000000 $24.353918
511.432đ
Chuyển khoản ngân hàng
63 *********** 18/12/18, 07:47 AM Đã thanh toán $8.001900 $0.000000 $8.001900
168.040đ
Chuyển khoản ngân hàng
62 *********** 16/12/18, 10:40 PM Đã thanh toán $14.195600 $0.000000 $14.195600
298.108đ
Chuyển khoản ngân hàng
61 *********** 15/12/18, 10:44 AM Đã thanh toán $8.647000 $0.000000 $8.647000
181.587đ
Chuyển khoản ngân hàng
60 *********** 14/12/18, 10:10 PM Đã thanh toán $7.566500 $0.000000 $7.566500
158.897đ
Chuyển khoản ngân hàng
59 *********** 14/12/18, 09:55 PM Đã thanh toán $10.011000 $0.000000 $10.011000
210.231đ
Chuyển khoản ngân hàng
58 *********** 13/12/18, 03:24 PM Đã thanh toán $5.868000 $0.000000 $5.868000
123.228đ
Chuyển khoản ngân hàng
57 *********** 13/12/18, 12:04 PM Đã thanh toán $1.256820 $3.747529 $5.004349
105.091đ
Chuyển khoản ngân hàng
56 *********** 13/12/18, 08:56 AM Đã thanh toán $5.445500 $0.000000 $5.445500
114.356đ
Chuyển khoản ngân hàng
55 *********** 12/12/18, 11:48 PM Đã thanh toán $5.005600 $0.000000 $5.005600
105.118đ
Chuyển khoản ngân hàng
54 *********** 12/12/18, 03:29 PM Đã thanh toán $20.989210 $0.000000 $20.989210
440.773đ
Chuyển khoản ngân hàng
53 *********** 11/12/18, 11:15 PM Đã thanh toán $6.455200 $0.000000 $6.455200
135.559đ
Chuyển khoản ngân hàng
52 *********** 10/12/18, 05:47 PM Đã thanh toán $5.272000 $0.000000 $5.272000
110.712đ
Chuyển khoản ngân hàng
51 *********** 09/12/18, 11:47 PM Đã thanh toán $5.037000 $0.000000 $5.037000
105.777đ
Chuyển khoản ngân hàng
50 *********** 09/12/18, 09:38 AM Đã thanh toán $12.587000 $0.000000 $12.587000
264.327đ
Chuyển khoản ngân hàng
49 *********** 08/12/18, 07:09 PM Đã thanh toán $8.706300 $0.000000 $8.706300
182.832đ
Chuyển khoản ngân hàng
48 *********** 08/12/18, 09:42 AM Đã thanh toán $5.041000 $0.000000 $5.041000
105.861đ
Chuyển khoản ngân hàng
47 *********** 06/12/18, 06:44 PM Đã thanh toán $28.002050 $0.000000 $28.002050
588.043đ
Chuyển khoản ngân hàng
46 *********** 06/12/18, 06:38 PM Đã thanh toán $5.914200 $0.000000 $5.914200
124.198đ
Chuyển khoản ngân hàng
45 *********** 05/12/18, 04:19 PM Đã thanh toán $24.861996 $0.000000 $24.861996
522.102đ
Chuyển khoản ngân hàng
44 *********** 05/12/18, 10:30 AM Đã thanh toán $18.634079 $0.000000 $18.634079
391.316đ
Chuyển khoản ngân hàng
43 *********** 04/12/18, 07:29 AM Đã thanh toán $5.019300 $0.000000 $5.019300
105.405đ
Chuyển khoản ngân hàng
42 *********** 01/12/18, 04:06 PM Đã thanh toán $18.739021 $0.000000 $18.739021
393.519đ
Chuyển khoản ngân hàng
41 *********** 28/11/18, 06:57 PM Đã thanh toán $14.715900 $0.000000 $14.715900
309.034đ
Chuyển khoản ngân hàng
40 *********** 28/11/18, 08:53 AM Đã thanh toán $5.087200 $0.003260 $5.090460
106.900đ
Chuyển khoản ngân hàng
39 *********** 26/11/18, 08:19 AM Đã thanh toán $4.761200 $0.241630 $5.002830
105.059đ
Chuyển khoản ngân hàng
38 *********** 26/11/18, 05:14 AM Đã thanh toán $20.245232 $0.000000 $20.245232
425.150đ
Chuyển khoản ngân hàng
37 *********** 24/11/18, 06:39 AM Đã thanh toán $5.000700 $0.000000 $5.000700
105.015đ
Chuyển khoản ngân hàng
36 *********** 22/11/18, 05:40 PM Đã thanh toán $16.157001 $0.000000 $16.157001
339.297đ
Chuyển khoản ngân hàng
35 *********** 21/11/18, 08:37 PM Đã thanh toán $16.525963 $0.000000 $16.525963
363.571đ
Chuyển khoản ngân hàng
34 *********** 20/11/18, 10:42 PM Đã thanh toán $5.157150 $0.000000 $5.157150
113.457đ
Chuyển khoản ngân hàng
33 *********** 19/11/18, 10:49 PM Đã thanh toán $6.177000 $0.000000 $6.177000
135.894đ
Chuyển khoản ngân hàng
32 *********** 18/11/18, 02:07 PM Đã thanh toán $6.133000 $0.000000 $6.133000
134.926đ
Chuyển khoản ngân hàng
31 *********** 18/11/18, 01:51 PM Đã thanh toán $15.388000 $0.000000 $13.388000
294.536đ
Chuyển khoản ngân hàng
30 *********** 18/11/18, 01:40 PM Đã thanh toán $5.001000 $0.001600 $5.002600
110.057đ
Chuyển khoản ngân hàng
29 *********** 16/11/18, 06:19 AM Đã thanh toán $25.134974 $0.000000 $25.134974
552.969đ
Chuyển khoản ngân hàng
28 *********** 15/11/18, 01:44 PM Đã thanh toán $5.003500 $0.000000 $5.003500
110.077đ
Chuyển khoản ngân hàng
27 *********** 12/11/18, 02:04 AM Đã thanh toán $5.585000 $0.000000 $5.585000
122.870đ
Chuyển khoản ngân hàng
26 *********** 11/11/18, 10:03 PM Đã thanh toán $5.198800 $0.000000 $5.198800
114.374đ
Chuyển khoản ngân hàng
25 *********** 11/11/18, 03:26 PM Đã thanh toán $12.794500 $0.000000 $12.794500
281.479đ
Chuyển khoản ngân hàng
24 *********** 11/11/18, 07:39 AM Đã thanh toán $5.579000 $0.000000 $5.579000
122.738đ
Chuyển khoản ngân hàng
23 *********** 10/11/18, 06:15 PM Đã thanh toán $10.019000 $0.000000 $10.019000
220.418đ
Chuyển khoản ngân hàng
22 *********** 09/11/18, 03:51 PM Đã thanh toán $23.122515 $0.000000 $23.122515
508.695đ
Chuyển khoản ngân hàng
21 *********** 08/11/18, 05:41 AM Đã thanh toán $5.324520 $0.000000 $5.324520
117.139đ
Chuyển khoản ngân hàng
20 *********** 07/11/18, 10:29 AM Đã thanh toán $4.946300 $0.055335 $5.001635
110.036đ
Chuyển khoản ngân hàng
19 *********** 05/11/18, 10:41 PM Đã thanh toán $7.652000 $0.000000 $7.652000
168.344đ
Chuyển khoản ngân hàng
18 *********** 04/11/18, 01:09 PM Đã thanh toán $7.661500 $0.000000 $7.661500
168.553đ
Chuyển khoản ngân hàng
17 *********** 03/11/18, 03:24 AM Đã thanh toán $9.923000 $0.000000 $9.923000
218.306đ
Chuyển khoản ngân hàng
16 *********** 01/11/18, 01:41 PM Đã thanh toán $5.534890 $0.000000 $5.534890
121.768đ
Chuyển khoản ngân hàng
15 *********** 01/11/18, 02:39 AM Đã thanh toán $12.949390 $0.000000 $12.949390
284.887đ
Chuyển khoản ngân hàng
14 *********** 30/10/18, 09:11 PM Đã thanh toán $11.272000 $0.000000 $11.272000
247.984đ
Chuyển khoản ngân hàng
13 *********** 27/10/18, 10:12 AM Đã thanh toán $5.677090 $0.000000 $5.677090
124.896đ
Chuyển khoản ngân hàng
12 *********** 27/10/18, 03:09 AM Đã thanh toán $5.188280 $0.000000 $5.188280
114.142đ
Chuyển khoản ngân hàng
11 *********** 25/10/18, 01:12 PM Đã thanh toán $5.004600 $0.021600 $5.026200
110.576đ
Chuyển khoản ngân hàng
10 *********** 23/10/18, 08:24 PM Đã thanh toán $6.647640 $0.000000 $6.647640
146.248đ
Chuyển khoản ngân hàng